Công khai tài chính ngày 09/09/2021

Tổng số trẻ báo ăn 333 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ
Tổng số tiền thu: 333 x 18.500 = 6.160.500đ
Tổng số tiền chi: 6.160.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu