Xuất bản thông tin

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015- 2016

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015- 2016


 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015- 2016

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

285

282

98,95

1

0,35

2

0,7

285

100

0

0