Xuất bản thông tin

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2014 - 2015

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2014 - 2015


 

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

255

251

98,4

1

0,4

3

1,26

255

100

0

0