Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 30/01/2018

Tài chính công khai ngày 30/01/2018

Tổng số trẻ: 98
Tổng số tiền ăn : 98 x 13.500 = 1.323.000đ
Chi ăn: 1.323.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 98

Tổng số tiền ăn : 98 x 13.500 = 1.323.000đ

Chi ăn: 1.323.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0