Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 28/3/2018

Tài chính công khai ngày 28/3/2018

Tổng số trẻ: 304

Tổng số tiền ăn : 304 x 13.500 = 4.104.000đ

Chi ăn: 4.104.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 304

Tổng số tiền ăn : 304 x 13.500 = 4.104.000đ

Chi ăn: 4.104.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0