Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 26/02/2018

Tài chính công khai ngày 26/02/2018

Tổng số trẻ: 278
Tổng số tiền ăn : 278 x 13.500 = 3.753.000đ
Chi ăn: 3.753.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 278

Tổng số tiền ăn : 278 x 13.500 = 3.753.000đ

Chi ăn: 3.753.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0