Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 25/01/2018

Tài chính công khai ngày 25/01/2018

Tổng số trẻ: 254
Tổng số tiền ăn : 254 x 13.500 = 3.429.000đ
Chi ăn: 3.429.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 254

Tổng số tiền ăn : 254 x 13.500 = 3.429.000đ

Chi ăn: 3.429.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0