Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 23/3/2018

Tài chính công khai ngày 23/3/2018

Tổng số trẻ: 284

Tổng số tiền ăn : 284 x 13.500 = 3.834.000đ

Chi ăn: 3.834.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 284

Tổng số tiền ăn : 284 x 13.500 = 3.834.000đ

Chi ăn: 3.834.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0