Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 23/04/2018

Tài chính công khai ngày 23/04/2018

Tổng số trẻ: 295

Tổng số tiền ăn : 295 x 13.500 = 3.982.500đ

Chi ăn: 3.982.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 295

Tổng số tiền ăn : 295 x 13.500 = 3.982.500đ

Chi ăn: 3.982.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0