Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 22/3/2018

Tài chính công khai ngày 22/3/2018

Tổng số trẻ: 286

Tổng số tiền ăn : 286 x 13.500 = 3.861.000đ

Chi ăn: 3.861.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 286

Tổng số tiền ăn : 286 x 13.500 = 3.861.000đ

Chi ăn: 3.861.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0