Xuất bản thông tin

Tài chinh công khai ngày 17/7/2017

Tài chinh công khai ngày 17/7/2017


 

 

Số suất ăn: 77

Tổng số tiền ăn: 1.039.500 đồng