Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 16/3/2018

Tài chính công khai ngày 16/3/2018

Tổng số trẻ: 271
Tổng số tiền ăn : 271 x 13.500 = 3.658.500đ
Chi ăn: 3.658.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 271

Tổng số tiền ăn : 271 x 13.500 = 3.658.500đ

Chi ăn: 3.658.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0