Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 14/10/2019

Tài chính công khai ngày 14/10/2019


Tổng số học sinh: 304
Tổng số xuất ăn: 304 x 15 000 đ/trẻ = 4.560.000 đồng
Chi ăn: 4.560.000 đồng; thừa: 0; Thiếu: 0