Xuất bản thông tin

Tài chinh công khai ngày 13/7/2017

Tài chinh công khai ngày 13/7/2017


 

 

 

 

Số suất ăn: 62

Tổng số tiền ăn: 837.000 đồng