Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 12/4/2018

Tài chính công khai ngày 12/4/2018

Tổng số trẻ: 314

Tổng số tiền ăn : 314 x 13.500 = 4.239.000đ

Chi ăn: 4.239.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 314

Tổng số tiền ăn : 314 x 13.500 = 4.239.000đ

Chi ăn: 4.239.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0