Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 10/7/2017

Tài chính công khai ngày 10/7/2017


 

 

Số suất ăn: 74

Tổng số tiền ăn: 999.000 đồng