Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 09/02/2018

Tài chính công khai ngày 09/02/2018

Tổng số trẻ: 198
Tổng số tiền ăn : 198 x 13.500 = 2.673.000đ
Chi ăn: 2.673.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 198

Tổng số tiền ăn : 198 x 13.500 = 2.673.000đ

Chi ăn: 2.673.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0