Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 07/02/2018

Tài chính công khai ngày 07/02/2018

Tổng số trẻ: 276
Tổng số tiền ăn : 276 x 13.500 = 3.726.000đ
Chi ăn: 3.726.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 276

Tổng số tiền ăn : 276 x 13.500 = 3.726.000đ

Chi ăn: 3.726.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0