Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 06/09/2018

Tài chính công khai ngày 06/09/2018

Tổng số trẻ: 317

Tổng số tiền ăn : 317 x 13.500 = 4.279.500đ

Chi ăn: 4.279.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 317

Tổng số tiền ăn : 317 x 13.500 = 4.279.500đ

Chi ăn: 4.279.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0