Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 02/02/2018

Tài chính công khai ngày 02/02/2018

Tổng số trẻ: 150
Tổng số tiền ăn : 150 x 13.500 = 2.025.000đ
Chi ăn: 2.025.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 150

Tổng số tiền ăn : 150 x 13.500 = 2.025.000đ

Chi ăn: 2.025.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0