Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG MN HOA MAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018    
     
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Biên
chế
Đảng
 viên
Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2017 - 2018
Kiêm nhiệm Ghi chú
TC ĐH
1 Ngô Thị Nguyệt   24/05/63     x x x SPMN Phụ trách chung    
2 Phạm Thị Dung   01/12/63     x x x SPMN Phụ trách CM nuôi dưỡng CSSK    
3 Hoàng T. Bích Thược   05/09/72     x x x SPMN Phụ trách CM giáo dục, PCGD    
4 Ngô Thị Lý   20/07/90     x   x SPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A1 TT tổ 2 + 3  
5 Nguyễn Thị Hương   26/06/90     x   x SPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
6 Nguyễn Thị Vịnh   27/05/67   x   x   SPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
7 Nguyễn Thị Linh   06/07/87   x     x SPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
8 Nguyễn Thị Thu Hằng   01/11/82     x x x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 3B1 TP tổ 2 + 3  
9 Bùi Thị An 04/09/78     x   x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 3B1    
10 Nguyễn Thị Phong   28/11/82     x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 3B2    
11 Bùi Thị Vân   29/07/81     x   x SPMN CN và giảng dạy  lớp MG 3B2    
12 Phạm Thị Quyên   03/09/87     x   x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4C1    
13 Vũ Thị Hương   03/02/89   x     x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4C1 TP tổ 4 + 5  
14 Nguyễn Thị Liên   01/07/84     x   x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4C2    
15 Nguyễn Thị Ly   02/05/91     x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4C2    
16 Trần Thị Thu   08/10/80     x x x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4C3    
17 Nguyễn Thị Phượng    25/11/83     x   x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4C3    
18 Nguyễn Thị Mai   23/03/87     x x x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5D1    
19 Nguyễn T. Thanh Hảo   02/10/80     x x x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5D1    
20 Bùi Thị Hằng   29/11/89     x   x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5D2    
21 Nguyễn Thị Vân Ngọc   31/10/87     x   x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5D2    
22 Nguyễn T. Thanh Huyền   31/07/78     x x   SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5D3    
23 Vũ Mai Phương   02/09/79     x x x SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5D3 TT tổ 4 + 5  
24 Nguyễn Thị Hằng   20/10/85     x   x SPMN     T.Sản: Từ T6/2017
25 Vũ Thị Hoàng Chung   14/02/85     x   x SPMN   BTCĐ  
26 Bùi Thị Nhung   20/12/86     x x x KToán Kế toán TT tổ VP  
27 Tạ Thị Tuyết Nhung   05/07/77     x x x KToán Văn thư hành chính TP tổ VP  
28 Hoàng Thị Oanh   07/07/82   x       DLCBTP Cấp dưỡng    
29 Nguyễn T.Thu Trang   17/04/74 x     x   Nấu ăn Cấp dưỡng Bếp trưởng  
30 Nguyễn Thị Hương Giang   10/07/91 x         Y tế Y tế trường học    
  Cộng   2 4 24 13 23        
                         
                  HIỆU TRƯỞNG  
                  Ngô Thị Nguyệt