Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014

Trọng tâm công tác tháng 12/2014:
- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.
- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
- Phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày TLQĐNDVN, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
- Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Tổ chức Hội thảo phòng học thông minh cấp trường
- Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
- Triển khai việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.
- Tổ chức chuyên đề: "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"


    

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN HOA MAI                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

Số: 12/KH-MNHM                                                                                                Đông Triều, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014

 

Trọng tâm công tác tháng 12/2014:

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.

- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

- Phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày TLQĐNDVN, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

          - Tổ chức Hội thảo phòng học thông minh cấp trường

- Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

- Triển khai việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

- Tổ chức chuyên đề: "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 31

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01 - 31

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01 - 05

- Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

- Triển khai việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

- BGH, Kế toán

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

8 - 12

- Cân, đo trẻ lần 2 và theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

- PTCM, Y tế, GV

10 - 13

- Hội thảo "Lớp học thông minh" cấp trường

- BGH, GV, NV

15 - 20

- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- BGH,GV, NV

18 - 20

- Thao giảng chào mừng 70 năm ngày TLQĐNDVN.

 

27

- Tổ chức chuyên đề: "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"

- BGH,GV, NV

Nơi nhận:                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP                                                                                           

                                                                                                                                                                             Ngô Thị Nguyệt