Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                         

      Số: 10/KH-MNHM                                                                          Đông Triều, ngày 01 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

 

Trọng tâm công tác tháng 10/2017:

 

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần I cho trẻ,

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

- Tổ chức bồi dưỡng CM, chuyên đề cho giáo viên.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày PNVN 20/10.

          - Tổ chức ngày PNVN 20/10.

          - Kiểm tra nội bộ trường học.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

2 - 7

Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng

BGH, Y tế

3 - 4

- Tổ chức tết trung thu cho trẻ, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

11

- Tổ chức Hội nghị cán bộ,viên chức, lao động

CB,GV,NV

12 - 14

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày PNVN 20/10.

- BCHCĐ

16 - 20

- Dự giờ các nhóm lớp

- BGH, Tổ trưởng, GV

17 - 20

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần I cho trẻ,

- PTCM, Y tế, GV

19 - 20

- Tổ chức kỷ niệm  ngày TLHLHPNVN 20/10

- BCHCĐ, BGH

21 - 22

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn,  chuyên đề: " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cho giáo viên.  

- CM,GV

25 - 27

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

 - Ban kiểm tra nội bộ

 

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                            

  -Lưu VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         Ngô Thị Nguyệt