Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2015

Trọng tâm công tác tháng 04/2015:
- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.
- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- Hoàn thiện và nộp đề tài SKKN cấp cơ sở năm học 2014 – 2015.
- Hoàn thiện hồ sơ và tổng kết đoàn thực tập sư phạm MN K26 trường ĐH Hạ Long
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015.
- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.


    

      

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                       

Số: 04/KH-MNHM                                  Đông Triều, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2015

 

Trọng tâm công tác tháng 04/2015:

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.

-  Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

 - Hoàn thiện và nộp đề tài SKKN cấp cơ sở năm học 2014 – 2015.

- Hoàn thiện hồ sơ và tổng kết đoàn thực tập sư phạm MN K26 trường ĐH Hạ Long

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015.

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 27

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01 - 27

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

1 - 3

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng,VSATTP, vệ sinh môi trường, VS nhóm lớp.

- BGH, tổ trưởng, y tế.

 

1 - 14

- Hoàn thiện hồ sơ  kiểm định chất lượng giáo dục

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

18 - 20

- Tổng kết đoàn thực tập sư phạm MN K26

BGH, Giáo viên

21 - 24

- Kiểm tra, dự giờ các nhóm lớp

- BGH, tổ trưởng, giáo viên.

1 - 25

 - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

 

Nơi nhận:                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP

                                                                                                                                                         Ngô Thị Nguyệt