Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CÁN BỘ ,GIÁO VIÊN ,NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH CÁN BỘ ,GIÁO VIÊN ,NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016-2017


 

                                  DANH SÁCH CÁN BỘ ,GIÁO VIÊN ,NHÂN VIÊN  NĂM HỌC 2016- 2017                       

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo
TC ĐH B.chế
1 Ngô Thị Nguyệt   24/05/63     x x SPMN
2 Phạm Thị Dung   01/12/63     x x SPMN
3 Hoàng T. Bích Thược   05/09/72     x x SPMN
4 Nguyễn Thị Vịnh   27/05/67   x   x SPMN
5 Nguyễn T. Thanh Hảo   02/10/80     x x SPMN
6 Nguyễn T. Thanh Huyền   31/07/78     x x SPMN
7 Ngô Thị Lý   20/07/90     x   SPMN
8 Bùi Thị An 04/09/78 x       SPMN
9 Nguyễn Thị Phượng    25/11/83     x   SPMN
10 Nguyễn Thị Phong   28/11/82 x       SPMN
11 Vũ Thị Hương   03/02/89   x     SPMN
12 Nguyễn Thị Ly   02/05/91   x     SPMN
13 Nguyễn Thị Hương   26/06/90     x   SPMN
14 Nguyễn Thị Liên   01/07/84     x   SPMN
15 Nguyễn Thị Thu Hằng   01/11/82     x x SPMN
16 Trần Thị Thu   08/10/80   x   x SPMN
17 Nguyễn Thị Hằng   20/10/85     x   SPMN
18 Nguyễn Thị Linh   06/07/87   x     SPMN
19 Vũ Thị Hoàng Chung   14/02/85     x   SPMN
20 Bùi Thị Hằng   29/11/89     x   SPMN
21 Vũ Mai Phương   02/09/79     x x SPMN
22 Nguyễn Thị Vân Ngọc   31/10/87     x   SPMN
23 Phạm Thị Quyên   03/09/87 x       SPMN
24                
24 Bùi Thị Vân   29/07/81     x   SPMN
25 Bùi Thị Nhung   15/08/83     x x KToán
26 Tạ Thị Tuyết Nhung   05/07/77     x x KToán
27 Hoàng Thị Oanh   07/07/92   x     DLCBTP
28 Nguyễn T.Thu Trang   17/04/74 x     x Nấu ăn
29 Nguyễn Thị Hương Giang   10/07/91 x       Y tế
  Cộng   5 6 18 12  

 

                                                            

                                                                                                                                            Hiệu trưởng 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Ngô Thị Nguyệt