Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 30/9/2020

Công khai tài chính ngày 30/9/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 302 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 302 x 16.500 = 4.983.000
Tổng số tiền chi: 4.983.000
Thừa: 0
Thiếu: 0