Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 29/10/2020

Công khai tài chính ngày 29/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn:289 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 289 x 16.500 =4.768.500đ
Tổng số tiền chi: 4.768.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0