Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 28/4/2021

Công khai tài chính ngày 28/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn 318 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 318 x 16.500 = 5.247.000đ
Tổng số tiền chi: 5.247.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0