Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 17/3/2021

Công khai tài chính ngày 17/3/2021

Tổng số trẻ báo ăn 281 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 281 x 16.500 = 4.636.500đ
Tổng số tiền chi: 4.636.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0