Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 16/10/2020

Công khai tài chính ngày 16/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 257 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 257 x 16.500 = 4.240.500
Tổng số tiền chi:4.240.500
Thừa: 0
Thiếu: 0