Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 11/11/2020

Công khai tài chính ngày 11/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn:307 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 307 x 16.500 =5.065.500đ
Tổng số tiền chi: 5.065.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0