Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 11/09/2020

Công khai tài chính ngày 11/09/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 304 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 304 x 16.500 = 5.016.000đ
Tổng số tiền chi: 5.016.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0