Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 08/1/2021

Công khai tài chính ngày 08/1/2021

Tổng số trẻ báo ăn 61 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 61 x 16.500 = 1.006.500đ
Tổng số tiền chi: 1.006.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0