Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 07/10/2020

Công khai tài chính ngày 07/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 301 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 301 x 16.500 = 4.966.500
Tổng số tiền chi: 4.950.000
Thừa: 0
Thiếu: 0