Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 02/10/2020

Công khai tài chính ngày 02/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 238 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 302 x 16.500 = 3.927.000
Tổng số tiền chi: 3.927.000
Thừa: 0
Thiếu: 0