Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013 - 2014

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013 - 2014


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN HOA MAI                                      

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013 - 2014

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được.

 

Trẻ PT BT: 100%

Suy DD nhẹ cân: 0 %.

Suy DD thể thấp còi: 0%.

 

Trẻ PT BT: 98,2%

Suy DD nhẹ cân: 1,18%.

Suy DD thể thấp còi: 1,96%.

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Đạt: trên  90%

Chưa đạt: 0%

Đạt: 95%

Chưa đạt: 5%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình GDMN

Chương trình GDMN

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Đội ngũ GV nhit  tình , tâm huyết có trình đ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: đảm bảo DT đất, có đủ

phòng học, các thiết bị, dụng cụ

phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

                                                  Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

                                                           Nguyễn Thị Thanh Vân