Tài chính công khai ngày 15/11/2019


Tổng số học sinh báo ăn: 316 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.500 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 316 x 15.500 đ/trẻ = 4.898.000 đồng
Chi ăn: 4.898.000 đồng; thừa: 0; Thiếu: 0.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu