Công khai tài chính ngày 17/1/2020


Tổng số học sinh báo ăn: 246 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.500 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 246 x 15.500 đ/trẻ = 3.813.000 đồng
Chi ăn: 3.813.000 đồng; thừa: 0; Thiếu:0.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu