Công khai tài chính ngày 16/1/2020


Tổng số học sinh báo ăn: 276 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.500 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 276 x 15.500 đ/trẻ = 4.278.000 đồng
Chi ăn: 4.278.000 đồng; thừa: 0; Thiếu:0.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu