Công khai tài chính ngày 17/09/2021 

Tổng số trẻ báo ăn 330 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 330 x 18.500 = 6.105.000đ Tổng số tiền chi: 6.105.000đ Thừa: 0 Thiếu: 0

 

Công khai tài chính ngày 23/09/2021 

Tổng số trẻ báo ăn 330 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 330 x 18.500 = 6.105.000đ Tổng số tiền chi: 6.105.000đ Thừa: 0 Thiếu: 0