Công khai tài chính ngày 14/09/2021

Tổng số trẻ báo ăn 335 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ
Tổng số tiền thu: 335 x 18.500 = 6.197.500đ
Tổng số tiền chi: 6.197.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu