Asset Publisher

Thông tin về đội ngũ giáo viên năm học 2013 - 2014

Thông tin về đội ngũ giáo viên năm học 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA MAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NĂM VÀO NGÀNH CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Ngô Thị Nguyệt   1963 1987 Hiệu trưởng Đại học 902585094
2 Phạm Thị Dung  1963 1982 Hiệu Phó Đại Học 0972893479
3 Trần Thị Hiến  1971 1993 Hiệu Phó Đại Học 01696121099
4 Phạm Thị Lành 1982 2006 Giáo Viên Cao Đẳng 01686018202
5 Nguyễn Thị Phượng  1983 2010 Giáo Viên Trung Cấp 01687081183
6 Nguyễn Thị Vịnh 1967 1987 Giáo Viên Cao Đẳng 01693807589
7 Nguyễn Thị Thu Trang 1974 1993 Cấp dưỡng Trung Cấp 0982470027
8 Nguyễn Thị Vân Ngọc 1987 2011 Giáo Viên Trung Cấp 01694052237
9 Trịnh Thuý Hường 1983 2004 Kế Toán Trung Cấp 0988398155
10 Hà Bích Khuyên 1974 2001 Giáo Viên Trung Cấp 0936592863
11 V ũ Mai Phương 1979 2000 Giáo Viên Cao Đẳng 0934393688
12 Nguyễn Thị Mai 1987 2007 Giáo Viên Cao Đẳng 0978113797
13 Vũ Thị Hoàng Chung 1985 2008 Giáo Viên Cao Đẳng 0972193844
14 Nguyễn Thị Thu Hằng 1982 2008 Giáo Viên Trung Cấp 0978811009
15 Nguyễn Thị Hằng 1985 2008 Giáo Viên Trung Cấp 01685112794
16 Nguyễn Thị Hương 1990 2010 Giáo Viên Trung Cấp 01679539468
17 Ngô Thị Lý 1990 2010 Giáo Viên Trung Cấp 0936800432
18 Bùi Thị Hằng 1989 2010 Giáo Viên Trung Cấp 0976154811
19 Nguyễn Thị Linh 1987 2010 Giáo Viên Trung Cấp 01694111866
20 Nguyễn Thị Ly 1991 2013 Giáo Viên Cao Đẳng 01656552177
21 Vũ Thị Hương 1989 2013 Giáo Viên Cao Đẳng 0972927935
22 Nguyễn Thị Phong 1982 2013 Giáo Viên Trung Cấp 0967961697
23 Lê Thị Dung 1989 2011 Giáo Viên Cao đẳng 01683998816
24 Phạm Thị Quyên 1987 2011 Giáo Viên Trung Cấp  0168 3998 816
25 Tạ Thị Tuyết Nhung 1977 2012 Thủ quỹ Trung Cấp 01647900616
26 Nguyễn Hương Giang 1990 2013 Y tế Trung Cấp ,09171525546
             
        HIỆU TRƯỞNG
             
          (Đã ký)  
             
          Ngô Thị Nguyệt