Asset Publisher

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017


 

 

 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

304

300

98,86

1

0,32

3

0,98

304

100

0

0