Asset Publisher

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2013-2014

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2013-2014


 

 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2013-2014

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

256

250

98,05

6

1,95

6

1,66

256

100

0

0