Asset Publisher

Thống kê chất lượng năm học 2012 - 2013

Thống kê chất lượng năm học 2012 - 2013


 

                                      THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 - 201

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

KS đầu năm

209

202

96,7

7

3,3

7

3,3

170

81,3

39

18,7

 

 

Học kỳ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL cuối năm