Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 6/11/2019

Tài chính công khai ngày 6/11/2019


Tổng số học sinh báo ăn: 287 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.500 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 287 x 15.500 đ/trẻ = 4.448.500 đồng
Chi ăn: 4.448.500 đồng; thừa: 0; Thiếu: 0.