Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 31/01/2018

Tài chính công khai ngày 31/01/2018

Tổng số trẻ: 30
Tổng số tiền ăn : 30 x 13.500 = 405.000đ
Chi ăn: 405.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 30

Tổng số tiền ăn : 30 x 13.500 = 405.000đ

Chi ăn: 405.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0