Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 29/3/2018

Tài chính công khai ngày 29/3/2018

Tổng số trẻ: 303

Tổng số tiền ăn : 303 x 13.500 = 4.090.500đ

Chi ăn: 4.090.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 303

Tổng số tiền ăn : 303 x 13.500 = 4.090.500đ

Chi ăn: 4.090.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0