Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 28/02/2018

Tài chính công khai ngày 28/02/2018

Tổng số trẻ: 279
Tổng số tiền ăn : 279 x 13.500 = 3.766.500đ
Chi ăn: 3.766.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 279

Tổng số tiền ăn : 279 x 13.500 = 3.766.500đ

Chi ăn: 3.766.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0