Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 24/01/2018

Tài chính công khai ngày 24/01/2018

Tổng số trẻ: 277
Tổng số tiền ăn : 277 x 15.000 = 4.155.000đ
Chi ăn: 4.155.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 277

Tổng số tiền ăn : 277 x 15.000 = 4.155.000đ

Chi ăn: 4.155.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0